Nieuws

Over AEB
10 januari 2020

Ondertekening Sociaal Plan

Ondertekening Sociaal Plan

AEB heeft een herstructureringsplan opgesteld. Naast de focus op de kernactiviteiten betekent dit dat bedrijfsonderdelen worden afgestoten en een brede personele reorganisatie wordt doorgevoerd. De noodzaak hiertoe wordt breed gedragen. Een sociaal plan is daarbij onontbeerlijk.

De afgelopen maanden is in zorgvuldig overleg met de ondernemingsraad het raamwerk voor een sociaal plan uitgewerkt. Belangrijke uitgangspunten daarbij waren dat dit moet bijdragen aan de beweging “terug naar de kern en beter verder” en waarbij we onze beperkte middelen zo goed mogelijk inzetten om de medewerkers die de reorganisatie treft van werk naar werk te begeleiden.

 

Dit raamwerk vormde begin december 2019 de basis voor de constructieve gesprekken met de vakbondsbestuurders van het FNV en CNV om te komen tot bij de situatie van AEB passende regelingen en afspraken. Het wederzijds besef van de noodzaak en urgentie tot ingrijpen, de zorgvuldige voorbereiding én het begrip voor elkaars standpunten van álle betrokkenen (medewerkers, OR, directie en vakbondsbestuurders) hebben geleid tot een nieuw Sociaal Plan.

 

Donderdag 9 januari is het Sociaal Plan door de partners ondertekend. Bij de ondertekening werden de FNV en CNV vertegenwoordig door J.H. Robijn (FNV) en A. Polat (CNV).

 

Het nieuwe Sociaal Plan is geldig voor de duur van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

 

Vanuit het herstructureringsplan is reeds begonnen met de verzelfstandiging van het Recycle Service Centrum door middel van een management buyout en wordt het plan om de afvalinzamelpunten, met de daaraan verbonden logistieke functies, over te dragen aan de Gemeente Amsterdam, uitgevoerd. Daarnaast is in zowel de ondersteunende staffuncties, alsmede de externe inhuur reeds een stevige reductie gerealiseerd. Dit evenals in de topstructuur van het bedrijf.

 

Foto: Ondertekening Sociaal Plan d.d. 09-01-2020. Van links naar rechts: René Klaassen (directeur bedrijfsvoering AEB), Hans Robijn (vakbondsbestuurder FNV) en Jaap Cuperus (OR lid commissie Sociaal Plan)

Gerelateerde artikelen