Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is verankerd in de bedrijfsvoering van AEB. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en voelen ons betrokken bij onze klanten. Ons doel is samen met onze partners (gemeenten en afvalinzamelaars) verantwoord afvalvraagstukken op te lossen door steeds meer grondstoffen terug te winnen en maximaal energie op te wekken uit het resterende afval. De manier waarop we dat doen baseren we op drie pijlers uit de internationale richtlijn voor MVO.

Internationale richtlijn MVO

Internationale richtlijn MVO

De internationale richtlijn ISO 26000 fungeert als leidraad voor ons beleid op het gebied MVO. Elk MVO-thema is belangrijk maar de voor AEB drie meest relevante thema’s zijn: Milieu, Arbeidsomstandigheden en Betrokkenheid en ontwikkeling van de maatschappij. We monitoren ons beleid in dialoog met diverse interne en externe belanghebbenden (stakeholders). Zo nodig scherpen we ons MVO-beleid aan.

Milieu

Milieu

De zorg voor het milieu is vanzelfsprekend voor AEB. De emissies naar de lucht blijven onder de wet- en regelgeving en milieuvergunning. AEB zet op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke wijze verschillende soorten afval om in energie en grondstoffen. Hierbij wordt (netto) de uitstoot van CO2 vermeden.

Veilige arbeidsomstandigheden

Veilige arbeidsomstandigheden

De industriële processen bij AEB brengen veiligheidsrisico’s met zich mee. Bij AEB staat veiligheid voorop, voor onze medewerkers, voor bezoekers en voor de omgeving. Ons doel is om van AEB een ongevalsvrij bedrijf te maken. Dat doen we door veel aandacht te geven aan veilig werken, veiligheidsinstructies en -regels.

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

AEB speelt als duurzaam energiebedrijf een belangrijke maatschappelijke rol. We leveren een bijdrage aan het hergebruik van grondstoffen en een verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast dragen we bij aan de lokale werkgelegenheid, onder meer door onze samenwerking in het Recycle Service Centre (RSC). Hier krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een reguliere baan in de sector.