Nieuws

Over AEB
3 juli 2020

Reactie op onderzoeksrapport: samen werken aan verbetering

Reactie op onderzoeksrapport: samen werken aan verbetering

De commissie-Winter onderzocht de gebeurtenissen die leidden tot het stilleggen van vier verbrandingslijnen bij AEB in de zomer van 2019.

In het rapport is een reactie opgenomen van AEB Amsterdam. Deze luidt als volgt: “Wij hebben kennis genomen van het rapport. Wij willen de commissie bedanken en complimenteren met het grondige uitzoekwerk."

 

De directie en de RvC van AEB staan voor de continuïteit van de dienstverlening op een veilige en efficiënte manier. Zomer 2019 heeft de directie geconstateerd dat zonder drastische maatregelen de veiligheid, maar daarmee ook de dienstverlening niet kon worden gegarandeerd. Bij dat besluit heeft de directie zo veel mogelijk de belangen van de verschillende stakeholders proberen te borgen. Ondanks deze inzet realiseren wij ons terdege dat er grote consequenties zijn opgetreden. Desondanks zijn wij tevreden dat de commissie constateert dat AEB binnen het tijdsbestek de diverse belangen zoveel mogelijk heeft gewogen.

 

De commissie noemt ook tekortkomingen in de organisatie, vooral over onderhoud en risicomanagement: de directie werkt samen met medewerkers hard aan de verbeteringen. De RvC bevestigt dat zij deze verbeteringen ook ziet. Nodig is dat deze blijvend worden, wat tijd en aandacht vanuit management en andere stakeholders vraagt.

 

De relatie tussen AEB en de gemeente Amsterdam wordt ook een aantal malen benoemd in het rapport. AEB en gemeente zijn zich bewust van de verschillende rollen waarin zij tot elkaar staan. Het is van belang dat beide partijen zich rekenschap geven van de complexiteit van deze relatie. Directie en RvC van AEB constateren een duidelijke verbetering in deze relatie. AEB zal zich inspannen om deze relatie verder te onderhouden en te verbeteren, omdat ook in de nabije toekomst veel interactie nodig is; bij de heropbouw van de operationele situatie; bij mogelijk acute financiële situaties; en bij een veeleisend en intensief verkooptraject.”

 

Dit sluit aan bij de opmerkingen van het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders, in de bestuurlijke reactie op het rapport van de commissie-Winter: “Het college herkent en waardeert de inspanningen die door AEB geleverd worden om de situatie blijvend te verbeteren en constateert dezelfde duidelijke verbetering in de relatie. Het onderhouden en verder verbeteren van de relatie is de komende periode ook voor het college van groot belang.”

Gerelateerde artikelen