Nieuws

Over AEB
18 mei 2022

AEB in de plus door verkoop en overdracht warmtenet

AEB in de plus door verkoop en overdracht warmtenet

AEB Amsterdam heeft in 2021 een nettowinst geboekt van ruim € 107 miljoen. Dat is vrijwel volledig te danken aan de boekwinst op de verkoop van Westpoort Warmte en de herwaardering van een aantal balansposten. Dit blijkt uit de jaarstukken 2021, die vandaag gepubliceerd zijn.

AEB heeft voor het eerst sinds 2017 een positief resultaat geboekt. De omzet steeg van € 164 miljoen naar bijna € 187 miljoen. Dit was met name te danken aan hogere tarieven voor energie en gerecyclede metalen.

AEB heeft een boekwinst gerealiseerd van € 53 miljoen op de verkoop van het 50%-aandeel in stadswarmte netwerk Westpoort Warmte aan de gemeente Amsterdam.

Daarnaast is de waarde van de afvalverbrandingsinstallaties fors naar boven bijgesteld. Dit is een terugname van afwaarderingen in voorgaande jaren. Aanleiding voor de bijstelling is de verkoopovereenkomst met AVR die in december ondertekend werd. De waarde van de bio-energiecentrale is daarentegen naar beneden bijgesteld, met name vanwege de hogere prijzen van biomassa. Per saldo hadden de waarde-aanpassingen een positieve bijdrage aan het nettoresultaat bijna € 46 miljoen.

Het eigen vermogen van AEB Amsterdam steeg met € 106 miljoen van - € 45 miljoen naar ruim € 61 miljoen. Evenals in voorgaande jaren ontving de gemeente Amsterdam in 2021 als aandeelhouder geen dividend. Ook is de verschuldigde rente opnieuw op de achtergestelde lening bijgeschreven. Dit was afgesproken met de banken over de steunoperatie na de zomer van 2019.

In het jaarverslag blikt AEB Amsterdam terug op een aantal positieve ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. AEB voerde twee omvangrijke revisies uit aan de productielijnen. Het achterstallig onderhoud waarmee het bedrijf jarenlang kampte is nagenoeg ingelopen. Daarnaast is de veiligheidscultuur verbeterd, getuige de beëindiging van het verscherpt toezicht door de Omgevingsdienst (OD) begin april 2021.

Boekjaar 2021 stond in het teken van de voorbereidingen van de verkoop van AEB. De daadwerkelijke overdracht aan de nieuwe aandeelhouder kan pas doorgaan als er goedkeuring is van de Autoriteit Consument en Markt. AEB ziet uit naar de overname, zo blijkt uit het jaarverslag. ‘AVR onderschrijft de strategische visie van AEB, heeft kennis en kunde van de markt en is voldoende kapitaalkrachtig om de doelen te verwezenlijken’.

Klik hier voor de jaarcijfers 2021.

Gerelateerde artikelen