9 februari 2017

AEB Amsterdam, gemeente en partners werken samen aan aardgasvrij Amsterdam

AEB Amsterdam gaat samen met NUON, woningcorporaties, netbeheerders en de gemeente Amsterdam gezamenlijk aan de slag om van Amsterdam een stad zonder aardgas te maken. Woensdag 8 februari ondertekenden de partners de City Deal Naar een stad zonder aardgas, met afspraken voor activiteiten en projecten op de korte en lange termijn.

City Deal
Ondertekening City Deal
Gemeente Amsterdam

De partijen gaan samenwerken  aan een duurzame en betaalbare warmtevoorziening die het huidige aardgas vervangt. In de City Deal staat onder meer dat de corporaties in 2017 10.000 bestaande woningen aanwijzen voor de overgang naar aardgasloos in de jaren daarna. Ook wordt in 2017 gestart met de voorbereiding van het project Aardgasloze Wijken, met als doel ten minste 2.500 bestaande woningen aardgasvrij  te maken. In dit project gaan de partners samen met bewoners in een aantal wijken een eerste aanzet geven voor de transitie van aardgas naar all-electric, groen gas, stadswarmte en/of geothermie. Ook wordt ervaring opgedaan met financiering, samenwerking en regelgeving. Op basis van de bevindingen wordt de verdere fasering en aanpak uitgewerkt voor  de overgang naar een aardgasvrije stad.

CO2-reductie

AEB Amsterdam en Nuon hebben in hun samenwerkingsverband ‘Westpoort Warmte’ op dit moment ruim 22.000 woningen aangesloten op het stadswarmtenetwerk in westelijk en noordelijk Amsterdam. En dat aantal breidt nog altijd uit: doel voor 2030 is nog 40.000 woningen aansluiten. Op basis van de City Deal is de ambitie om dat aantal te laten groeien tot 130.000 aangesloten woningen in 2040. Dat betekent in het noordelijke en westelijk deel van Amsterdam al een CO2-reductie van 30 miljoen kilo op jaarbasis. Voor de stadsdelen waar Westpoort Warmte de leverancier is, wordt tweederde (67%) van de benodigde energie opgewekt zonder enige vorm van CO2-uitstoot.  Dit is te vergelijken met 60 voetbalvelden vol met zonnepanelen. 

De tien City Deal-ondertekenaars willen iedereen in de stad bij de opgave betrekken, dus ook: bewoners, zakelijke gebruikers, VvE’s en particuliere gebouweigenaren. Zij krijgen een rol in de afwegingen die worden gemaakt voor de verduurzaming van de warmtevoorziening . Per aardgasloze wijk of  transitiegebied wordt  een projectgroep gevormd, waarin ook deze partijen zijn vertegenwoordigd. 

Duurzamere energiebronnen

Amsterdam gebruikt veel aardgas. Ongeveer 90% van de warmte in bedrijven en woningen is afkomstig van deze energiebron. De overgang naar  andere, duurzamere energiebronnen is noodzakelijk omdat aardgas verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot en dus voor de klimaatverandering. Maar ook omdat het Nederlandse aardgas op raakt. De import van buitenlands gas zal leiden tot een hogere energierekening voor Amsterdammers. Bovendien maakt het ons land en onze stad afhankelijk van andere landen. 

Ondertekenaars City Deal

De tien partijen die de City Deal Naar een Stad zonder Aardgas hebben ondertekend zijn: de Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), Alliander N.V., N.V. Nuon Energy, Woningstichting Stadgenoot, Woningstichting Eigen Haard, Woningstichting Rochdale, Woningcorporatie De Alliantie, Woningcorporatie Ymere en Westpoort Warmte B.V.(samenwerkingsverband van AEB Amsterdam en NUON).

 

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl 
Tel: 020 407 6060